İletişim Önemli Linkler BİDB Servis

tarihçe

Sosyal Bilimler Enstitüsü,  17 Mart 2006 Tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ordu Üniversitesi’ne bağlı olarak Yüksek Lisans seviyesinde eğitim-öğretim ve araştırma yapılması amacıyla kurulmuştur. Enstitümüzde 2008 yılında İktisat, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalları açılmış olup aynı yıl öğrenci alınmıştır. 2012 yılında da Müzik Ana Sanat Dalı, 2013 yılında da Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalı,2013 yılında İlköğretim Anabilim dalı, 2014 yılında Sinema ve Televizyon Anabilim dalı aktif Açılmıştır, 2015 yılında Tarih Doktora Programı açılmıştır. 2009 Yılında Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulmasıyla, Sahne Sanatları, Resim, Grafik ve Tasarım, Heykel, Seramik ve Cam, Fotoğrafçılık, Geleneksel, Moda Tasarımı ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Ana Bilim dalları  Enstitümüzde temsil edilmeye başlanmıştır. Ancak Ana Bilim Dalları Aktif değildir.

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

Llisans diplomasına ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı sınav notunun %20’si ve yabancı dil puanının 10’unun toplanması ile elde edilir. Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 60 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara puanlama sırasına göre ve lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde kayıt hakkı tanınır.Güzel sanatlar alanına bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Bu öğrenciler için yapılacak değerlendirmede alan yeterliği ile ilgili olarak yapılacak yazılı/uygulamalı sınav puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının % 30’u, yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması ve yazılı/uygulamalı sınava girmiş olması gerekir.

Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Mezuniyet alanı yönünden, anabilim dalı tarafından uygun görülen lisans/tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans diploması ile başvuranların ise lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 80 standart puana sahip olmaları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavların sonuçları da sırasıyla en az 55 ve 80 ALES puanına eşdeğer olması gerekir.

c) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması gerekir.

ç) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya en az 55 sayısal ALES puanına, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının ise lisans derecesine sahip olmaları ve en az 55 sayısal ALES puanı almış olmaları gerekir.

e) Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavların sonuçları da en az 55 ALES puanına eşdeğer olması gerekir.

Doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar;

a) Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak her anabilim dalı için en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi belirlenir. Aday değerlendirme jürisi, adayları ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde yazılı/mülakat sınavına alarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Jüri başkanı, adayların yazılı/mülakat ve başarı puanlarını içeren tutanağı anabilim dalı başkanlığı kanalıyla yazılı/mülakat tarihini izleyen en geç üç iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne iletir.

b) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı puanı; ALES puanının % 50’si, lisans diplomasıyla başvuran adayların lisans, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların yüksek lisans not ortalamalarının % 30’u, yazılı/mülakat sınavı puanının % 15’i ve yabancı dil puanının %5’inin toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması ve yazılı/mülakat sınavına girmiş olması gerekir. Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için bu toplamın en az 75 olması gerekir. Bu taban puanların üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listesindeki adaylara lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır. Başarı puanının eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı puanı; ALES veya temel tıp puanının % 50’si, lisans diplomasıyla başvuran adayların lisans, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların yüksek lisans not ortalamalarının % 30’u, yazılı/mülakat notunun % 15’i ve yabancı dil puanının %5’i alınarak toplanır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması ve yazılı/mülakat sınavına girmiş olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara, lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır. Başarı puanının eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

ç) Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) temel tıp bilimleri I. bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, temel tıp bilimleri II. bölümünden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Ayrıca;

d) Doktora programına öğrenci kabulünde lisans/tezli yüksek lisans not ortalamalarında yüzlük sistem kullanılır. Yüzlük sisteme çevrilmemiş transkriptlerde YÖK’ün çevrim tablosu kullanılır.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00