Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Institute of Social Sciences

Sıkça Sorulan Sorular

Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4, 5 ve 7’nci maddelerinde belirtilen esaslara göre ilgili anabilim/anasanat dallarının başvurusu, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK kararı ile açılabilir.

Bilimsel hazırlık programı, anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanarak enstitü müdürlüğüne gönderilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans seviyesinde aldıkları dersler için Ordu Üniversitesi Lisans Yönetmeliği, yüksek lisans seviyesinde aldıkları dersler için ise Lisansüstü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programında lisansüstü ders almaksızın geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır ancak bilimsel hazırlık döneminde lisansüstü ders alan öğrenci için yönetmelikte belirtilen azami süreler uygulanır.

Lisansüstü programlara başvurarak kayıt hakkı kazanan  ve ilan edilen adayar, Enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar, öğrencilik haklarını kaybeder ve yedek listedeki adaylara, puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır. Kesin kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak enstitü müdürlüğü tarafından yapılır. 

Kesin kayıt işlemlerinin ardından akademik takvimde yer alan der kayıt tarihleri içerisinde harç ödeme yükümlülüğü bulunanlar harç ücretini ödedikten sonra ders kaydını yaparlar.

Lisansüstü eğitim başvuruları; İlan edilen kontenjanlara ve ilanda belirtilen başvuru şekline göre yapılır.

Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilerler.

 

Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, danışmanları rehberliğinde ders seçimi yapar. Ders seçiminde sorumluluk öğrenciye aittir. Danışman, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında öğrencinin aldığı dersleri sistemden onaylar. Öğrencinin ders kaydı, danışman onayı ile kesinleşir. Danışmanı atanmayan öğrenciler için ise danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Tez aşamasına geçen öğrenciler her yarıyıl tez ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırır.

Akademik takvimde belirlenen süreler içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

Ktkı payı/öğrenim ücreti ödeme yükümlülüğü bulunan ancak ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez ve öğrencilere tanınan haklardan yararlanamazlar.  

 

Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler ve ders kayıt onayı vermeyen danışmanlar için, ders devamsızlık sınırını aşmamak (ilk 4 hafta) ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla mazeretli kayıt yenileme işlemleri yapılabilir.

 

Ders kaydı yapan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme/silme tarihlerinde danışmanının görüşü doğrultusunda ders ekleme/silme işlemleri yapabilir.

Lisansüstü öğrenciler; danışman önerisi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından en fazla iki lisansüstü ders alabilir.

Ders seçimi ve ders kaydı işlemleri, öğrencinin bir yarıyılda almakla yükümlü olduğu oranlar dâhilinde yapılır. Ayrıca lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler ders aşamasında ulusal kredili derslerden en fazla 18 AKTS kredisine kadar;

a) Bir öğretim üyesinden en fazla dört ders,

b) Diğer Üniversite veya Enstitülerden en fazla iki ders, alabilirler.

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. 

Tez aşamasına geçen öğrenciler;

Tez ve uzmanlık alan dersi alırlar.

 

Ders aşamasında toplam 21 ulusal kredinin tamamlanması gerekir.

Kayıtlı olduğu programın ders aşamasını tamamlayan ancak programın normal süresi içerisinde tezini hazırlayamayan öğrenciler başka bir işleme gerek kalmaksızın azami süre sonunda kadar sadece ders kaydı yaparak tezlerini en geç azami süre sonunda teslim edebilirler. 

Seminer dersi başarılana kadar, Uzmanlık Alan Dersi ile Tez Danışmanlığı öğrencinin mezuniyetine kadar alınmaya devam edilir. Ancak dönem sonlarında bu derslere danışmanlar tarafından not verilmemesi, unutulması vb. durumlarda bu dersler ders kayıt ekranında görünmezler. Bu nedenle öğrencilerin danışmanları ile iletişime geçmleri ve Not Bildirim Formu ile bu derslerin notlarını bildirmeleri istemeleri gerekmektedir.

Tez danışmanlığı ve uzmanlık alan derslerinin not girişleri akademik takvimde belirtilen FİNAL (yarıyıl sonu) sınavı not girişleri zamanında yapılır. 

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısı ve başvuru koşulları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca akademik kurulun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir Enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar ve başvuru koşulları her yarıyılı başında ilanla duyurulur.